• +48 537-115-518 / (22) 122-89-19
  • transportprywatny@wp.pl
  • ul. Pawińskiego 28/62 02-106 Warszawa

Zachowanie poufności danych osobowych i poszanowanie prywatności użytkowników strony www.bagazowkawiki.com jest celem naszej firmy WIKI Paweł Mrozowicz. Z uwagi na powyższe dbamy o to, aby każdy użytkownik w/w strony wiedział, w jaki sposób są przetwarzane jego dane osobowe. Stosowane przez WIKI Paweł Mrozowicz rozwiązania mają na celu poprawę funkcjonalności i wygody korzystania z serwisu, a zebrane informacje służą do ulepszania naszych usług.Administrator danych.Administratorem Państwa danych osobowych jest firma WIKI Paweł Mrozowicz z siedzibą w Warszawie, ul. Urbanistów 4/157 02-397 Warszawa wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nr NIP: 5272245617.Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danychAdministrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

1. realizacji zleceń i usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO zgodnie, z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia i usługi oraz przez czas niezbędny po ich zakończeniu;

2. wypełnienia procesu reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie, z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora;

3. dochodzenia naszych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw, a także art. 9 ust. 2 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń;

4. wypełnienia obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Administrator gromadzi Państwa dane osobowe za pośrednictwem plików cookies i wykorzystuje je do celów marketingowych tj. kieruje do Państwa reklamy behawioralne tj. reklamy dopasowane do Państwa preferencji i zainteresowań. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez profilowanie. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa zgoda.

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych jak Facebook i inne. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem takiego profilu w celu promowania usług Administratora, Partnerów Administratora, informowania o wydarzeniach, promocjach, akcjach organizowanych przez Administratora lub podmioty współpracujące. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora.

🚖 Ocena BagażówkaWiki na 🗺️ Mapie Google
4.40⭐ / 12 głosów ✔️